Allmänhetens frågestund

Varje gång som kommunfullmäktige i Dorotea sammanträder har medborgarna möjlighet att ställa frågor. Allmänhetens frågestund genomförs innan kommunfullmäktige går in på ärendelistan för dagen.

I den av kommunfullmäktige antagna arbetsordningen kan man i § 35 läsa hur frågestunden ska hanteras.


§ 35 Allmänhetens frågestund

  1. Allmänheten har rätt och möjlighet att ställa frågor vid varje fullmäktigesammanträde.
  2. Frågeställarna ska fem arbetsdagar i förväg lämna in sina frågor till ledningskansliet.
  3. Frågestunden genomförs efter upprop av kommunfullmäktiges ledamöter men före fastställande av dagordningen.
  4. Presidiet avgör om en fråga berör den kommunala verksamheten och därmed är behörig att ställas. Likaså avgör presidiet om frågeställaren har rätt att ställa frågan.
  5. Under frågestunden kan frågeställaren redovisa frågan muntligt. Svaret ges muntligt av den som fått ordförandens uppdrag att besvara frågan.
  6. Om frågeställaren inte närvarar vid fullmäktige tas inte frågan upp.
  7. Presidiet avgör vid varje tillfälle när frågestunden ska avbrytas.
  8. Frågestunden ska omfatta fråga och svar.

Länk till kommunfullmäktiges arbetsordning

Uppdaterad den 20 maj 2021,