Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Dorotea kommun kan lämna medborgarförslag. Medborgarförslag kan även lämnas av flera kommuninvånare. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, exempelvis gator, vägar, grönytor, belysning eller klotter? Lämna din synpunkt här

Hur behandlas ett medborgarförslag

  • Förslag ska behandlas så att kommunfullmäktige/nämnd kan fatta beslut inom ett år från det förslaget lämnades in
  • När beslut ska tas angående medborgarförslaget kontaktas förslagsställaren
  • Den som lämnat in ett medborgarförslag har yttranderätt när förslaget behandlas i fullmäktige/nämnd
  • Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska redovisas i samband med redovisning av ej färdigbehandlade motioner (april och oktober)
  • Medborgare som behöver språklig hjälp för att formulera ett medborgarförslag ska i god tid meddela kansliet så att relevanta resurser kan förberedas

Förutsättningar för att lämna medborgarförslag

Förslaget ska falla under kommunfullmäktiges ansvarsområde och inte tidigare behandlats. Alla som är folkbokförda i Dorotea kommun kan lämna medborgarförslag.

Du kan även lämna ditt medborgarförslag via vår e-tjänst. Här kan du även ladda ner en tom blankett.

Vill du hellre skicka brev är adressen:
Dorotea kommun
Ledningskansliet
917 81 Dorotea

Märk kuvertet "Medborgarförslag"

OBS! Glöm inte att ange namn och fullständig adress.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se