Trafik och gator

En av de viktiga förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss till bostad, arbetsplats, skola med mera är att det finns gator och vägar. När du ska köpa en fastighet eller bostad är det viktigt att du tar reda på hur väghållningen fungerar och eventuellt hur mycket den kostar.

Gatu- och väghållningen kan vara:

  • Statlig
  • Kommunal
  • Enskild

Här beskriver vi den kommunala gatu- och väghållningen i Dorotea. Du hittar information om gatubelysning, vintervägar, vilka vägararbeten som planeras eller pågår samt hur du ska gå tillväga för att göra en felanmälan.

Genomfartslederna hanteras generellt av Trafikverket medan det lokala vägnätet sköts av teknik och service. Därutöver finns flera enskilda vägar.

Totalt ansvarar kommunen för ett vägnät som består av 125 km. Kommunen sköter vinterväghållning samt övrig drift och underhåll av våra vägar tillsammans med enskilda entreprenörer.

Kommunens väghållning omfattar i huvudsak Dorotea samhälle samt kommunens vägar i Borgafjäll, men även i de mindre byarna äger byarna vissa vägar. Målet med väghållningen är att skapa god framkomlighet och hög säkerhet för alla person- och godsförflyttningar samt skapa ett trafikflöde som ger låg miljöpåverkan.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se

Trafik & Infrastruktur

Trafikenheten
(parkeringstillstånd, undantag från terrängkörningslagen med mera)

Registrator/Administration
Kristina Edvall
Telefon: 0942 - 141 61

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se
_____________________________

Planering Kollektivtrafik

Kontaktperson för Länstrafiken

Monica Gahlin
Telefon: 0942-140 00 (vxl)
monica.gahlin@dorotea.se

Nås säkrast via mail samt
via telefon på tisdagar

_____________________________

Stadsnätsenheten

Stadsnätsansvarig

Emma Björn
Telefon: 0942 - 140 28
emma.bjorn@dorotea.se