Fritids, fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Verksamheten möjliggör för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera. Fritidsverksamheterna finns i anslutning till skolorna och tar emot elever den del av dagen som de inte vistas i skolan och under loven.

Tillsammans med skollagen är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet verksamhetens viktigaste styrdokument. Fritidshemmen kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, främja allsidiga kontakter och social gemenskap men också erbjuda vila, lek, rörelse och skapande arbete.

Ditt barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då de fyller 13 år, om förälder/vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Vid föräldraledighet och sjukskrivning förlorar barnet platsen. Särskilda regler gäller dock vid sjukskrivning.

Öppettider
Fritidshemmen är normalt öppna mellan klockan 6.00-18.00. Inom dessa ramar kan öppetttider variera beroende på barnens vistelsetider. Fritidshemmet Fjällräven är ett eftermiddagsfritids.

Vistelsetid
Barnens vistelsetider på fritidshemmet är föräldrarnas/vårdnadshavare arbetstider/studier plus rimlig restid.

Försäkring
Ditt barn är olycksfallsförsäkrad dygnet runt.

Läs mer om försäkringar.

Arbetslöshet
Vid förälders/vårdnadshavares arbetslöshet förlorar man rätten till skolbarnomsorg med omedelbar verkan. Så fort föräldern/vårdnadshavaren är tillbaka i arbete igen får barnet börja på fritidshemmet.

Sjukskrivning/sjukbidrag
Vid sjukskrivning längre än den tid man har rätt att sjukskriva sig själv görs en individuell bedömning enligt Skollagen 14 kap § 5-7 om barnet kan behålla sin fritidshemsplats eller inte. Detta gäller även vid sjukbidrag.

När man är tillbaka i arbete/studier får barnet plats omedelbart.

Föräldraledighet
Barn vars föräldrar är föräldralediga har ingen rätt till fritids. Det gäller samma som vid arbetslöshet/sjukskrivning.

Semester och annan ledighet
Vid förälder/vårdnadshavares semester, schemalagda lediga dagar eller annan ledighet ska barnen vara hemma.

Skollov
Föräldrar/vårdnadshavare ska i god tid, minst 2 veckor, före skollov och så kallade ”klämdagar” meddela fritidshemmet om barnets vistelsetider under dessa. 

Barns sjukdom
Reduktion av månadsavgift kan medges vid barns sjukdom. Om barnet är frånvarande 10 arbetsdagar i följd eller mer och barnet normalt skulle ha vistas i skolbarnomsorgen kan avgiften reduceras med 25%. Föräldrarna meddelar personalen som fyller i en frånvaroblankett. Blanketten finns på fritidshemmet

Lovfritids
Finns det behov av fritids enbart på loven (ej sommarlovet) tillhandahåller kommunen så kallat lovfritids. Då debiteras man med en dagavgift efter att kontakt tagits med kultur- och utbildningsavdelningen.

Uppsägning
Uppsägningstiden är en månad. Uppsägningen ska göras skriftligt och lämnas in till kultur- och utbildningsavdelningen.

Fortbildning (stängningsdagar)
Skolbarnomsorgen stänger upp till 4 dagar per år för personalens fortbildning. Datum för detta meddelas i god tid i förväg.

Uppdaterad den 13 november 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Fritidshem

Fritidshem Sjöboden
Telefon: 0942 - 141 20
Mobil: 073 067 11 81
fritids@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se