Särskilda behov, extra stöd

Förskolan och skolan har olika lagar, förordningar och styrdokument som de ska följa.

Skollagen är tydlig när det gäller barnens och elevernas lärande och personliga utveckling. Där sägs att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolans uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Pedagogerna ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Därför erbjuder pedagogerna ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal) 1 gång per år.

Skolan

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Barn- och elevhälsa

Till varje skola finns ett elevhälsoteam knutet. I detta ingår personer med olika professioner.

Elevhälsan har detta generella uppdrag:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Elevhälsans individuellt riktade arbete omfattar följande:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Stöd i form av extra anpassningar

Om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen.

Särskilt stöd

Om det, trots extra anpassningar, befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska elevens behov av särskilt stöd utredas.  Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska detta ges.  En sammanfattning av utredningen och en beskrivning av det särskilda stödet ska göras i ett åtgärdsprogram.  Exempel på särskilt stöd för grundskolan är särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller enskild undervisning.

Nyanlända

En nyanländ elevs kunskaper ska enligt huvudregeln bedömas under en inledande period för att eleven ska kunna placeras i rätt årskurs. Under vissa förutsättningar får eleven delvis placeras i förberedelseklass under högst två år.

Särskola

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, har rätt att bli mottagna i grund- respektive gymnasiesärskolan.

Dokumentation

Verksamheterna har olika system för att dokumentera sitt arbete kring vilka insatser som görs för barn och elever.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Förskola

Rektor förskola
Sara Mårtensson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.martensson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Telefon: 0942 - 141 13

Samordnare Smulan
Telefon: 0942 - 141 15
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Grundskola

Skolchef
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942-140 96
tomas.forslund@dorotea.se 

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Camilla Nordin
Telefon: 0942 - 141 00
camilla.nordin@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se