Hur fungerar en kommun?

Dorotea kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Dessa verksamheter är kommunen skyldig att tillhandahålla. Inom andra områden, till exempel kultur- och fritidsområdet väljer en kommun själv om den vill bedriva verksamhet. Sådan verksamhet bedriver Dorotea kommun till exempel inom kultur- och fritidsområdet.

Kommunen leds av folkvalda politiker som även kallas förtroendevalda. De väljs i allmänna val vart fjärde år.

Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner. Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. I den kommunala författningssamlingen samlas styrande beslut som kommunen själv har tagit.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar, enheter och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning eller enhet, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och allmänna utskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson, C
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin, S
maria.modin@dorotea.se 

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se