Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i kommunen, och fungerar som kommunens "regering". Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling. De förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nicke Grahn, L är kommunstyrelsens ordförande.

Telefon: 0942-141 63
E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Greger Lindqvist, S är kommunstyrelsens vice ordförande.

Telefon: 0942-140 10
E-post: greger.lindqvist@dorotea.se

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år.  Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val. Om kommunfullmäktige så beslutar kan den nyvalda kommunstyrelsen tillträda direkt efter valet. Den nyvalda kommunstyrelsen tillträdde den 22 oktober 2018.

Kommunstyrelsens utskott

I Dorotea finns från och med 1 januari 2019 två utskott som lyder under kommunstyrelsen. Utskotten har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare vardera. Ersättarna har närvarorätt. Det betyder att de kan närvara vid utskottens sammanträden även om de inte är beslutande och de får ersättning enligt beslutat arvodesreglemente.

Allmänna utskottet, au, beslutar i vissa ärenden som rör kultur, utbildning, fritid, tekniska verksamheterna samt stabsverksamheterna  (på delegation från kommunstyrelsen) samt bereder ärenden till kommunstyrelsen. Sammanträden genomförs cirka sex gånger per år.

Vård- och stödutskottet, vsu, beslutar i vissa ärenden som berör de sociala verksamheterna (på delegation från kommunstyrelsen) samt bereder ärenden till kommunstyrelsen, som tillika är socialnämnd. Sammanträden genomförs cirka sex gånger per år.

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika  intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Under kommunstyrelsen i Dorotea finns tre rådgivande organ. Folkhälsorådet, pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt den samiska samrådsgruppen.

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Uppdaterad den 20 maj 2021

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och allmänna utskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson, C
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin, S
maria.modin@dorotea.se 

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se