Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i kommunen, och fungerar som kommunens "regering". Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling. De förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Bild på Gaby Bisping

Gaby Bisping, DKL, är kommunstyrelsens ordförande.

Telefon: 0942-140 10
E-post: gaby.bisping@dorotea.se

Bild på Knut Isaksson

Knut Isaksson, Kd, är kommunstyrelsens vice ordförande.

Telefon: 0942- 511 15
E-post: knut.isaksson@dorotea.se

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Nästa val beräknas ske söndagen den 9 september 2018. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val. Om kommunfullmäktige så beslutar kan den nyvalda kommunstyrelsen tillträda direkt efter valet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I Dorotea finns ett arbetsutskott som lyder under kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, beslutar i vissa ärenden (på delegation från kommunstyrelsen) samt bereder ärenden till kommunstyrelsen. Sammanträden genomförs cirka en gång i månaden.

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika  intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Under kommunstyrelsen i Dorotea finns tre rådgivande organ. Folkhälsorådet, kommunala handikapp- och pensionärsrådet samt den samiska samrådsgruppen.

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Uppdaterad den 2 maj 2018

Dorotea kommun

Kommunalråd
Gaby Bisping (dkl)
Telefon: 0942 - 140 10

Oppositionsråd
Knut Isaksson (kd)
Telefon: 0942 - 511 15
Mobil: 070 201 10 48

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se