Mer information om

Särskolan är till för barn och elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner.

Särskolan i Dorotea är integrerad med den vanliga grundskolan. Utbildningen i särskolan syftar till att ge dig med utvecklingsstörning, en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan.

Innan en elev placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Tidigare kunde vårdnadshavare alltid tacka nej till plats på särskola. Nu finns ett undantag som gör att barn kan tas emot utan vårdnadshavarnas medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. Andra förändringar i lagen är att elever med autism, utan utvecklingsstörning, inte tillhör målgruppen för grund- och gymnasiesärskolan.

Vad är särskola?
I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Grundsärskolan är ganska lik den vanliga grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskola.I träningsskolan är undervisningen än mer konkret och verklighetsanknuten. Eleverna har här ett större behov av individuellt anpassad undervisning.

Vilka är grundsärskolan till för?
Grundsärskolan är till för elever som har rätt till särskola enligt skollagen, 7 kap, 5 §. Där står att: "Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan."

Eftersom särskolan är en särskild skolform krävs ansökan/medgivande för att bli mottagen.

Får eleven betyg i grundsärskolan?
Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.

Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet. Träningsskolan är en särskild inriktning avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av ämnen.

I träningsskolan finns kunskapskrav för årskurs 9. Dessa uttrycks i två kravnivåer, grundläggande och fördjupade kunskaper. Eleverna kommer fortsatt att få sina kunskaper bedömda efter sina förutsättningar. Efter avslutad skolgång får eleven ett intyg.

Har eleven skolplikt i grundsärskolan?
Ja, från det år eleven fyller 7 år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i undervisningen. Hur många år går eleverna i grundsärskolan? Skolgången är nio år, med möjlighet till ytterligare två år, om kunskapskraven inte har nåtts innan dess.

Hur bedrivs undervisningen?
Elevernas lärande tar längre tid och det behövs en väl tillrättalagd undervisning i små grupper. Eleverna har ibland också andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselsvårigheter, rörelsehinder, tal- och språksvårigheter, vilket undervisningen anpassas utifrån. Inom grundsärskolan arbetar personal med olika kompetenser, specialpedagoger, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter.

Vilken läroplan och kursplan läser eleverna efter?
Grundsärskolan är en egen skolform. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan och kursplaner.I grundsärskolans kursplan ingår samma ämnen som i grundskolan. Grundsärskolan har en egen timplan.

I träningsskolans kursplan ingår fem större ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Uppdaterad den 22 maj 2024,

Grundskola

Skolchef
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942-140 96
tomas.forslund@dorotea.se 

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Camilla Nordin
Telefon: 0942 - 141 00
camilla.nordin@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se