Dorotea kommun ingår partnerskap med Livingstone, Zambia, och Victoria Falls, Zimbabwe för att öka ungas inkludering

Dorotea kommun kommer under åren 2024–2026 ingå i ett nätverk gällande mänskliga rättigheter med fokus unga tillsammans med Livingstone, Zambia, och Victoria Falls, Zimbabwe. Projektet är i sin helhet finansierat via Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som är en ideell organisation vars verksamhet finansieras av Sveriges biståndsmyndighet (SIDA). ICLD:s arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och deras uppdrag är att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå.

Representanter från Dorotea kommun har under vecka åtta träffat båda teamen från respektive kommun i Zambia och Zimbabwe för att lära känna varandra, organisationerna samt vilka utmaningar och styrkor kommunerna har. Det har arbetats med lärandemålen, som kommer att handla om hur ungas inflytande och delaktighet kan stärkas, hur medborgarna involveras i beslutsfattande samt hur policys om ungdomsinflytande kan stärka kommunen. 

-" Detta partnerskap ser vi som en fortsättning på det arbete vi har påbörjat i tidigare ungdomsprojekt, Youth up North, och ger oss en möjlighet att utveckla det arbetet ytterligare. Vi har sett att vi kan lära oss väldigt mycket av våra partnerskapskommuner i hur de arbetar med att inkludera sina medborgare" säger Linnea Johansson, Kultur- och fritidschef.

Dorotea kommuns två mål för projektet är att stärka ungdomsrådets roll i kommunen så att de ges en större möjlighet till att påverka besluten som rör unga i kommunen, samt att ta fram en handlingsplan för hur unga ska vilja stanna och återvända till kommunen.

- "Projektet ger kommunen ökade resurser för arbetet med att stärka ungdomsinflytandet.  Detta hoppas vi i förlängningen leder till fler unga väljer att stanna kvar i Dorotea" säger Olli Joenväärä, Kommunchef

Uppdaterad den 18 april 2024