Information om arbetet med kommunens medborgarlöften

I måndags fick ledningsgruppen en presentation av polisen och kommunens samordnare för ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) och BF (brottsförebyggande) vilka insatser som har genomförts under 2023 kopplat till våra medborgarlöften. Här kan du läsa mer om dem.

Medborgarlöften

Information om kommunens medborgarlöften hittar du genom att klicka här: Länk till medborgarlöften.

Samverkansprocess

Dorotea kommun och polisen i Södra Lappland är överens om att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta för att förebygga brott samt fortsätta bibehålla tryggheten för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

 

Under 2023 har detta arbetats med genom att:

 • Polisen har bidragit med resurser i form av avsatt tid och personal för att upprätthålla samverkansavtalet.
 • Det har funnits en ansvarig områdespolis som har haft till uppgift att svara upp och driva samverkan mot kommunen.
 • Kommunen har bidragit med resurser i form av avsatt tid och personal för att upprätthålla samverkansavtalet.
 • Det har funnits en tjänsteperson på kommunen som ansvarar för att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet tillsammans med polis.
 • En lokal samverkansgrupp har träffats 4 gånger och ansvarat för de brottsförebyggande insatserna. 
 • Kommunen har startat upp arbetet med "En kommun fri från våld", ett samverkansarbete med Länsstyrelsen Västerbotten.

Polis och kommun ska stärka medborgarnas kunskap kring inbrott och bedrägerier

Under 2023 har flertalet insatser gjorts för att stärka kunskapen hos Doroteas medborgare kring inbrott och bedrägerier:

 • Kommunen har delat information och kommunicerat gällande bedrägerier genom sina kanaler.
 • Polisen deltog på kommunens seniordag för att informera om bedrägerier och hur man kan skydda sig mot dem.
 • Polisen har vid två tillfällen hållit i information för hemtjänstens personal och skickat med dem vykort att dela ut till sina brukare med enkla tips på hur man kan skydda sig mot bedrägerier.

 

Polisen ska vara synlig och närvarande i kommunens byar genom trafikkontroller

Polisen har genomfört ett antal trafikkontroller i kommunens byar, bland annat i Borgafjäll, Storbäck, Östra Ormsjö och Avaträsk under 2023.

 

Kommun och polis ska samverka för en trygg trafikmiljö i centrala Dorotea.

Dessa insatser har genomförts under 2023 för en tryggare trafikmiljö i centrala Dorotea:

 • Ombyggnation har påbörjats för en mer trafiksäker genomfart.
 • Polisen har genomfört ett antal trafikkontroller i centrala Dorotea.
 • Det har hållits i en informationsträff på Medborgarhuset där alla vårdnadshavare till elever i åk 6-9 bjöds in med syfte att höja kunskapen gällande bland annat A-traktorer.

 

Kommun och polis ska arbeta aktivt för att minska alkohol- och tobaksanvändning med fokus på ungdomar

Under 2023 har det genomförts flertalet aktiviteter för att minska alkohol- och tobaksanvändning:

 • Personal inom Vård och Stöd har utbildats för att hålla i ABC-kurser, ett föräldrastödsprogram.
 • Personal på MB och ungdomsgården har anordnat flertalet aktiviteter, bland annat den som hölls i under skolavslutningskvällen i samarbete med Svenska kyrkan, "Schools out", då även "Blås grönt"-kampanjen genomfördes.
 • Det har hållits i information på föräldramöten, genom skolans lärplattform InfoMentor, samt kommunens och Medborgarhusets sociala medier gällande langning, alkohol och tobak. I samma syfte har polisen också medverkat på föräldramöten vid två tillfällen och gjort besökt på skolan.
 • Tack vare finansiering av det Brottsförebyggande rådet bjöds Maria Dufva in att föreläsa för alla elever i åk 6-9 och allmänheten gällande dagsläget på narkotika och andra droger samt de utmaningar barn och unga står inför.
 • Bidrag från Brottsförebyggande rådet möjliggjorde även för en kväll med Mårten Nylén, som höll i föreläsning och träning med syfte att förebygga doping.
 • Skolan har under året återupptagit arbetet med tobaksfri duo.
 • Antilangningskampanj genomfördes av samordnare och personal från vård och stöd inför skolavslutningen.
 • Polisen har i förebyggande syfte genomfört hundsök i skolan.
 • Polisen har besökt fritidsgården och där haft samtal med ungdomar.

 

Kommun och polis ska verka för trafiksäker och hänsynsfull skoterkörning i Borgafjäll

Arbetet för att skoterkörningen ska bli trafiksäker och hänsynsfull i Dorotea har under 2023 inneburit att:

 • Polisen har genomfört en trygghetsvandring i Borgafjäll tillsammans med representant från kommunen för att se vilka åtgärder som behöver göras för att skotertrafiken ska bli bättre. Då besöktes även näringsidkare för att samtala kring vad de ser som problembild kopplat till skotertrafiken.
 • Skyltar har satts upp med bland annat hastighetsbegränsning för att minska otydligheten för besökare och skoterförare som vistas i Borgafjäll.
Uppdaterad den 1 mars 2024