Information om projekt vårdbyggnad Dorotea

Gällande det pågående projektet som inletts 2017, vill vi först och främst uttrycka vår tacksamhet för det omfattande arbete som gjorts av alla som har varit och är involverade. Det är uppenbart att ett stort projekt som detta innebär stora utmaningar för alla inblandande.

Under årens lopp har det förekommit många olika förslag och detta pilotprojekt genomförs med samverkan som central tanke. Det är positivt att se att olika alternativ har övervägts och att samverkan har varit en prioritet. Utifrån den omfattande förstudie som gjorts är vi övertygade om att det skissförslag som nu tagits fram är något vi kan ställa oss bakom. Responsen från verksamheterna är mycket positiv till det nuvarande skissförslaget. Det tyder på att projektet möter sina mål och har potential att ge konkreta samverkans fördelar.

Förstudier och projekteringar har bidragit till högre kostnader. Kostnaderna fördelas enligt det ingångna projektavtalet, detta är ett viktigt steg för att säkerställa ansvar mellan Region Västerbotten och Doroteahus i Dorotea AB.

Det nu godkända skissförslaget innebär en mindre nybyggnad samt en större ombyggnation inom befintlig byggnad. Detta för att maximera nyttjandet av redan befintliga ytor. Nästa steg i processen är att rita in alla detaljer, vilket kan innebära mindre förändringar i ritningen. Efter det kommer upphandling och byggstart.

Avslutningsvis vill vi dela vår optimism angående den beslutade skissen och ser fram emot att fortsätta arbetet för att säkerställa att det är genomförbart och ger de önskade resultaten. Vi är övertygade om att detta projekt kommer att fortsätta att vara en framgång och ser fram emot att fortsätta samarbetet för att uppnå dess övergripande mål. Med detta sagt vill vi presentera det nuvarande skissförslaget.

Ytterligare information om vårdbyggnaden kommer att hållas för allmänheten vid senare tillfälle.


Doroteahus i Dorotea AB
Nils Verdwaald, VD/Förvaltare

Skiss över nya hälsocentralen på Jon Gustavsväg.

Skiss över tillbyggnaden på den framtida hälsocentralen på Jon Gustavsväg.

Uppdaterad den 15 december 2023