Lyssna Insia

Anslagstavla

Utställning av ett kompletterande område till Dorotea kommuns LIS-plan

Ett förslag till nytt kompletterande LIS - område (Rajastrand) har upprättats och finns utställd för granskning under tiden 5 mars – 22 april 2020.

Kungörelse

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2020-03-02
Ansvarig för kungörelse
Jörgen Sikström

Dorotea kommun har 2017 tagit beslut om en LIS–plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge), där 10 LIS–områden ingår. Vid ett positivt beslut gällande LIS–område Rajastrand ökas Dorotea kommuns LIS områden till 11 st.

Enligt plan – och bygglagen ska varje kommun i sin översiktsplan redovisa områden som kan gynna utveckling, sysselsättning och service på landsbygden. I LIS–områden kan lättnader i strandskyddet bli aktuellt för exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna utveckla landsbygden.

Utställningshandlingar gällande Rajastrands LIS–område finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida www.dorotea.se. Där finns även tidigare antagen LIS – plan samt samrådsredogörelser etc.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 22 april 2020 och skickas skriftligen till Dorotea kommun, Miljöenheten, 917 81 Dorotea eller till miljo.bygg@dorotea.se.

Ladda ner utställningshandlingen "Rajastrand LIS-område"

Läs den fastställda LIS-planen här

Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär tillkännagivanden?
Att tillkännage är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Tillkännagivelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.