Lyssna Insia

Plansamråd för detaljplan på del av Avasjö 1:10

Förslaget möjliggör bostadsbebyggelse och centrumverksamhet inom planområdet

Kungörelse

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2021-04-26
Ansvarig för kungörelse
Per Nilsson, samhällsbyggnadsingenjör

Förslaget skickas på samråd till Länsstyrelsen, Lantmäteriet och berörda organisationer/myndigheter samt till kända sakägare under tiden 2021-04-26 – 2021-05-26.

Länk till planhandlingarna

Vill du ha handlingarna i tryckt format vänligen hör av dig till undertecknad eller via e-post.

Om du har synpunkter på förslaget ska du framföra dessa skriftligt till oss (med namn, adress och telefonnummer) senast den 26 maj.

Har du synpunkter?

Har du synpunkter som du vill framföra, skicka dem då till Dorotea kommun, Miljö- och Byggnadsnämnden, 917 81 Dorotea, eller via e-post till miljo.bygg@dorotea.se.

Den som inte framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Har du frågor?

Kontakta då Per Nilsson, 0942-140 47 eller via e-post: per.nilsson@dorotea.se

Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär tillkännagivanden?
Att tillkännage är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Tillkännagivelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.